Overheidsentiteiten

De Landsverordening corporate governance is van toepassing op overheidsentiteiten zijnde:

  1. Stichtingen waarvan door de verantwoordelijke minister of bij landsbesluit wordt beslist ter zake van de benoeming of ontslag van één of meer bestuurders of van de wijziging van de statuten (overheidsstichtingen); en
  2. Naamloze of besloten vennootschappen met statutaire zetel in Curaçao en waarvan de aandelen deels of in het geheel, rechtsreeks of door tussenkomst van een derde in handen zijn van de openbare rechtspersoon Curaçao (overheidsvennootschappen).
  3. Entiteiten vallende onder Landsverordening normering topinkomens Curacao

OVERHEIDSVENNOOTSCHAPPEN

OVERHEIDSSTICHTINGEN

Scroll naar boven