Over ons

OVER ONS

sbtno

De Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (“SBTNO”) is op 16 januari 2012 bij notariële akte opgericht als een onafhankelijk advies- en toezichtorgaan dat de overheid gevraagd en ongevraagd advies geeft en toezicht houdt op verschillende gebieden. 

De openbare rechtspersoon het Land Curacao is met inachtneming van artikel 4 van de Landsverordening corporate governance, een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met de bij Landsbesluit d.d. 23 mei no. 12/2799 – 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie de SBTNO.

De werkzaamheden van de SBTNO betreffen conform de overeenkomst in ieder geval:

 1. het fungeren als de adviseur corporate governance, zoals genoemd in artikel 4 van de Landsverordering corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.));
 2. het ambtshalve of op diens verzoek adviseren van de opdrachtgever, de aandeelhouder dan wel de overheid in het kader van de implementatie van de Code Corporate Governance dan wel de Landsverordening corporate governance in de overheidsvennootschappen en —stichtingen, hierna overheidsentiteiten. 
 3. Producten c.q. de te verrichten werkzaamheden in dit kader zullen in ieder geval omvatten:
 • het adviseren van de opdrachtgever, de aandeelhouder dan wel de overheid inzake een voorgenomen vaststelling of aanpassing van een reserverings- en/of dividendbeleid voor de Overheidsvennootschappen;
 • het adviseren van opdrachtgever, de aandeelhouder dan wel de overheid bij het voornemen om aandelen dan wel certificaten van aandelen te verkrijgen, vervreemden of te bezwaren;
 • het adviseren van de opdrachtgever, de aandeelhouder dan wel de overheid bij de vaststelling of aanpassing van profielschetsen en procedureregels bij de benoeming van bestuurders;
 • het adviseren van de opdrachtgever, de aandeelhouder dan wel de overheid of het voornemen tot de benoeming of voordracht van de benoeming van een bestuurder, voldoet aan de statuten van de overheidsvennootschap of stichting en aan de toepasselijke regels waaronder de procedureregels en profielschets als ook de Code Corporate Governance;
 • het adviseren van de opdrachtgever, de aandeelhouder dan wel de overheid of het voornemen tot ontslag van een bestuurder, aan de toepasselijke regels, de Code Corporate Governance en de statuten van de overheidsvennootschap dan wel stichting voldoet. Ook dient geadviseerd te worden of de door de overheidsvennootschap of stichting aangevoerde argumenten in redelijkheid tot het voorgenomen ontslag kan leiden;

Conform artikel 1 van de Landsverordening corporate governance wordt met de term bestuurder verstaan: de statutair directeur, het lid van de raad van bestuur, respectievelijk het lid van de raad van commissarissen van een vennootschap en de statutair directeur, het lid van de raad van bestuur respectievelijk het lid van de raad van commissarissen of een daarmee vergelijkbaar orgaan van een stichting.

ORGANISATIE

ADVISEUR CORPORATE GOVERNANCE

De SBTNO is ingesteld om als onafhankelijke organisatie die de aandeelhouder, de openbare rechtspersoon Curacao  dan wel de vertegenwoordiger van de aandeelhouder de Minister dan wel de Ministers of de Regering als orgaan van een overheidsstichting gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien op de haar bevoegde terreinen. Om duidelijk te maken hoe de relaties met de verschillende stakeholders lopen is het onderstaande schema opgenomen.

SBTNO-Organisatie

VISIE

SBTNO streeft er naar om de adviserende toezichthoudende functie van de overheidsstichtingen en –vennootschappen, waarbij het Land Curaçao nauw betrokken is, op een consistent hoog niveau te waarborgen. Het bureau zal door de stakeholders erkend moeten worden als de objectieve deskundige op het gebied van advisering en toezicht omtrent Corporate Governance regelgeving in het algemeen en het opstellen van normeringskaders en toezichthoudende processen in het bijzonder. De SBTNO heeft zich gepositioneerd als:

 • De onafhankelijke autoriteit op het gebied van advisering omtrent de geldende Corporate Governance regelgeving
 • Een professionele organisatie die voldoet aan de gestelde advies kwaliteitsnormen en  conform de vastgestelde procedures werkt
 • De procesfacilitator om de kaders voor het effectief functioneren van de AvA en de toezichthouder vast te stellen om zodoende de kwaliteit van de beginselen van behoorlijk bestuur binnen de overheidsentiteiten te waarborgen

MISSIE

SBTNO geeft richting aan en schept duidelijkheid omtrent de regelgeving over het toezicht op entiteiten waar de overheid een nauwe actieve betrokkenheid mee heeft.  
De SBTNO doet dit door:

 • Het uitbrengen van kwalitatief hoogstaande en onafhankelijke adviezen
 • Het medevaststellen van heldere en effectieve normerings- en toezichthoudende kaders
 • Het stimuleren van betrokken partijen om binnen de gestelde Corporate Governance kaders te opereren
 • Het gericht aandacht schenken aan zowel de toezichthouder als aan de aandeelhouder over de handelswijze binnen de gestelde regelgeving
 • Het frequent en duidelijk communiceren met alle betrokken stakeholders
 • Het innemen van een constructieve maar onafhankelijke positie
 • Het aanreiken van kennis aan alle stakeholders
 • Het optreden als procesfacilitator voor educatieve doeleinden zodat de toezichthouder haar taak adequaat uit kan laten voeren.
Scroll naar boven